فاکتورهای انسانی

مطالعه خطاهای انسانی (Human Error Study)

بخش بهداشت و سلامت مبتکران مهارت گستر با هدف صیانت از منابع انسانی و حفظ سلامت آنها بعنوان ارزشمند ترین سرمایه سازمان ها ، ضمن ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه نحوه اجرا و پیاده سازی استانداردهای ملی و بین المللی و چگونگی ایجاد محیط کار سالم و همچنین ارائه راهکارهای موثر و کاربردی جهت ارتقاء وضعیت بهداشت و سلامت کارکنان ، خدمات تخصصی و حرفه ای ذیل را به مشتریان و متقاضیان در تمامی سازمانهای صنعتی و غیر صنعتی ارائه می نماید:

 • شناسایی ریسک های بهداشتی و شغلی

روش متداول جهت شناسایی و ارزیابی خطرات بهداشت شغلی ، شکستن شغل مورد نظر     به فعالیتها و وظایف مشخص و ارزشیابی ریسک های بهداشت و سلامت مربوط به هر       وظیفه می باشد.

مبتکران مهارت گستر این مهم را از طریق روش های ذیل اجرایی می نماید:

  • آنالیز خطرات شغلی (Job Hazard Analysis)
  • ارزیابی ریسک های ارگونومیکی (Ergonomic Risk Assessment)
  • مطالعه خطاهای انسانی (Human Error Study)
 •   ارزیابی ریسک های بهداشتی (Health Risk Assessment)

مبتکران مهارت گستر این مهم را با استفاده از تکنیکهای متنوع ارزیابی ریسک
و با بهره گیری از امکانات ذیل به انجام می رساند:

 • اندازه گیری ، سنجش و آنالیز عوامل زیان آور فیزیکی
 • اندازه گیری ، سنجش و آنالیز عوامل زیان آور مکانیکی
 • اندازه گیری ، سنجش و آنالیز عوامل زیان آور شیمیایی
 • اندازه گیری ، سنجش و آنالیز عوامل زیان آور بیولوژیکی
 • اندازه گیری ، سنجش و آنالیز عوامل زیان آور ارگونومیکی

 

 • تهیه فرم های اطلاعات ایمنی مواد و محصولات (MSDS)
 • مشاوره اجرا و پیاده سازی سیستم REACH