مدارک طراحی بخش HSE

      تهیه کلیه مدارک طراحی بخش HSE در پروژه های EPC

 • تهیه مدرک Waste Management Plan
 • تهیه کلیه فلسفه های طراحی در بخش HSE
 • تهیه نقشه های جانمایی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
 • انجام مطالعات Fire Proofing و تهیه نقشه های مربوطه
 • تهیه نقشه مسیرهای فرار (Escape Route) بر اساس الزامات ایمنی
 • بررسی مدارک مهندسی مرتبط در سایر بخش های از نقطه نظر ایمنی
 • انجام مطالعات Hazardous Area Classification و تهیه نقشه های مربوطه
 • طراحی سیستم های اطفای حریق گازی (Total Flooding) و تهیه نقشه های P&ID
 • طراحی شبکه آب آتش نشانی و محاسبات هیدرولیک مربوط به آن به کمک نرم افزار Pipe-Net
 • بررسی نقشه جانمایی واحدهای فرآیندی از نقطه نظر ایمنی و رعایت فواصل ایمنی مطابق استاندارد
 • انتخاب و طراحی ایستگاه پمپاژ آب آتش نشانی و محاسبات حداکثر ظرفیت آب آتش نشانی مورد نیاز
 • انتخاب و جانمایی سیستم های Fire & Gas Detection برای واحد های فرآیندی و ساختمان های صنعتی
 • تهیه مدرک HSE Philosophy و HSE Plan برای فازهای مختلف پروژه ( طراحی، ساخت و بهره برداری)
 • طراحی سیستم های اطفای حریق با آب و فوم و تهیه نقشه های P&ID برای تجهیزات فرآیندی مختلف و مخازن
 • تهیه Fire & Gas Cause & Effect و تعریف نحوه ارتباط سیستم های مختلف ایمنی در یک واحد صنعتی بر اساس استانداردهای رایج