مدیریت امنیت اطلاعات

ذخیره و کنترل دسترسی به اطلاعات

بخش خدمات نرم افزاری شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری در زمینه های مختلف فعالیت شرکت بر اساس نیاز متقاضیان ، صرف نظر از وسعت و پیچیدگی آنها می باشد. این شرکت با بهره گیری از بانک نرم افزاری غنی و کارشناسان خبره داخلی و خارجی ، خدمات تخصصی محاسبات مهندسی و انواع مدلسازی های پیشرفته را نیز در زمینه فعالیت های شرکت ارائه می نماید.

از جمله خدمات این شرکت در حوزه امنیت اطلاعات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • تدوین انواع برنامه های مدیریت بازیافت مواد
 • تدوین و استقرار انواع سیستم های مدیریت انرژی
 • اندازه گیری ، پایش و ارزیابی آلودگی های منطقه ای
 • تدوین برنامه های مدیریت مواد زائد سمی و خطرناک
 • تدوین خط مشی و استقرار برنامه های ویژه مدیریت محیط زیست
 • مشاوره استقرار برنامه های عملیاتی مدیریت پسماند و آب های زائد
 • ارزیابی ، نظارت پایه و پیاده سازی استراتژی های مدیریت محیط زیست
 • تدوین برنامه های ویژه مدیریت مواد زائد در مراحل ساخت و بهره برداری

خدمات خاص شرکت در حوزه مدیریت امنیت اطلاعات

 • مدل سازی پیشرفته انتشار آلاینده های زیست محیطی
 • اجرای برنامه چرخه یات مواد (Life Cycle Assessment)
 • انجام ارزیابی ریسک های زیست محیطی به روش های TOPSIS , E-FMEA , AHP
 • مشاوره تخصصی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت گازهای گلخانه ای و توسعه پایدار (SD)
 • انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی با روش های نوین (Environmental Impact Assessment)
 • مشاوره و اجرای برنامه شناسایی و رفع نشتی مواد آلی فرار(VOC) از تجهیزات فرآیندی (LDAR Program)
 • برگزاری دوره آموزشی International Certificate in Environmental Management (IEMA)