یکپارچگی مکانیکی

 

مدیریت دارایی های فیزیکی

استفاده بهینه و تحقق ارزش از دارایی‌ها در جهت دستیابی به اهداف سازمان در حالی که جنبه های مرتبط با هزینه های مالی، محیط زیستی و اجتماعی، ریسک، کیفیت خدمت دهی و عملکرد مرتبط با دارایی ها در سازمان بالانس شده‌اند، نتیجه استقرار موثر سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمان‌هاست.

حوزه های فعالیت شرکت طبق مدلهای مدیریت دارایی های فیزیکی :

 • ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکتها بر مبنای مدل SAMI یا Uptime
 • تدوین استراتژی مدیریت دارایی های فیزیکی برای شرکتها
 • تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات بر مبنای کلاس جهانی برای شرکتها
 • ارایه استراتژیهای نگهداری تجهیزات مختلف بر مبنای Optimized PM’s and General Recommendations
 • پیاده سازی سیستم Work Process Management
 • پیاده سازی سیستمهای CMMS بر مبنای ERP
 • پیاده سازی فرآیند Asset Criticality Assessment
 • پیاده سازی فرآیند PM Optimization  (Streamlined RCM)
 • پیاده سازی سیستم RCA
 • پیاده سازی فرآیند جامع مدیریت تعمیرات اساسی (Turnaround Management)
 • شفاف سازی فزآیندهای سازمانی بر مبنای RACI