مبتکران مهارت گستر بعنوان شرکت متخصص و پیشرو خدمات ذیل را بصورت کاملا حرفه ای و تخصصی برای نخستین مرتبه در ایران ارائه می نماید:

 • مشاوره ، استقرار و ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی فرایند بر اساس مدل های متنوع :
 •  Process Safety Management – OSHA 1910-119
 • Risk Based Process Safety Management – A leading approach by CCPS
 • European Process Safety Management systems: Energy Institute, ABB, TUV SUD, DEKRA- Chilworth, HSE-UK

برخی از خدمات شرکت در این زمینه به شرح ذیل می باشد:

 • تدوین دستورالعمل های اجرایی و پروتکل های استاندارد و بومی سازی شده PSM
 • فناوری ایجاد فرهنگ ایمنی فرایند و مشارکت کارکنان (Process Safety Culture)
 • تهیه ، ثبت و به روز رسانی اطلاعات ایمنی فرایند (Process Safety Information)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم های نوین مدیریت پیمانکاران (Contractor Management)
 • آنالیز خطرات فرایند با تلفیق انواع تکنیک های شناسایی و ارزیابی ریسک (Process Hazard Analysis)
 • طراحی و تدوین دستورالعمل های استاندارد و ایمن بهره برداری (Standard Operating Procedure)
 • نیاز سنجی و اجرای تخصصی آموزشهای ایمنی فرایند ، بهره برداری و تعمیر و نگهداری (Training and performance Assurance)
 • مدیریت دانش در سیستم های فرایندی (Process Knowledge Management )
 • فناوری ایجاد و حفظ شایستگی سازمانی در زمینه ایمنی فرایند (Process Safety Competency)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی دستورالعمل های ایمنی پیش راه اندازی (Pre Startup Safety Review)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم های بازرسی و تعمیر و نگهداری ایمن (Asset Integrity and Reliability)
 • تعیین تجهیزات خطرناک فرایند (Critical Safety Equipment) و اجرای برنامه های تعمیر و نگهداری خاص آنها
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی دستورالعمل های اجرای کار ایمن (Safe Working Instructions)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم های استاندارد مجوز انجام کار (Permit To Work)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم استاندارد مدیریت تغییر (Management Of Change)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم های تحقیق و بررسی حادثه (Incident Investigation & RCA)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی دستورالعمل های مدیریت شرایط اضطراری (Emergency Management)
 • تهیه و تدوین انواع معیارهای پیشرو برای سنجش عملکرد سیستم  (Measurement & Metrics)
 • طراحی و تدوین دستورالعمل و پروتکل های ممیزی مدیریت ایمنی فرایند (Compliance PSM Audit)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم های حفظ اسرار تجاری (Trade Secret Programs)

 مبتکران مهارت گستر مفتخر است خود را بعنوان نخستین شرکت ایرانی فعال در زمینه سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و تنها مجری واقعی این سیستم در ایران معرفی نماید.

 •  تهیه و تدوین HSE/Safety Case
 • شناسایی Safety Critical Elements و تدوین Performance Standard

.